Tatjana Babić

<<<

tatjana babic
Tatjana Babić (Novi Sad, 1970) je arhitekta. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kreativni procesi i mogući ishodi savremene arhitektonske prakse; Studija slučaja Novi Sad od 1980. do 2010.“ odbranila je 2016. godine. Bavi se istraživanjem savremenih arhitektonskih praksi i dizajnom arhitektonskih događaja. Zaposlena je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od njegovog osnivanja tj. od 1996. godine. Učestvovala je u radu više predmeta na svim godinama studija. U periodu od 2008. godine do danas u okviru nastavnog procesa predmeta Uvod u arhitektonski dizajn realizovala je niz istraživačkih projekata. Rezultate ovih radova prikazala je na konferencijama i izložbama nacionalnog karaktera. Bila je inicijator, organizator i kustos više izložbi. Koordinator je galerije „Đura Kojić“ Fakulteta tehničkih nauka od 2008. godine i šef Scenske laboratorije „Borislav Gvojić“ od 2017. godine. Član je Društva arhitekata Novog Sada od 1996. godine. Danas predaje predmete iz oblasti scenske arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka.