Milena Krklješ

<<<

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rođena 1979. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, Gimnaziju ”Jovan Jovanović Zmaj” (prirodno-matematički smer) i Srednju muzičku školu ”Isidor Bajić” (vokalno-instrumentalni odsek) završila u Novom Sadu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Departmanu za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija izabrana je 2011. godine. Usavršavala se u letnjoj školi Međunarodne federacije za stanovanje i planiranje (IFHP) u Helsinkiju (Finska) i Berlinu (Nemačka), kao i na TU Wien.
Učestvovala je u 2 međunarodna projekta (Tempus) i 3 nacionalna naučno-istraživačka projekta. Autor je i koautor većeg broja naučnih radova, objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima i prikazani na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.
Mentor je studentskih diplomskih i master radova, kao i učešća studenata na međunarodnim kongresima i takmičenjima. Učestvovala je u izradi brojnih arhitektonskih i urbanističkih studija i projekata.
Govori, čita i piše engleski i nemački, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.