Program at KRUŠČE CREATIVE CENTER

 

 
 
 

 

                                                         Mislim, da je ustvarjati umetnost narediti prelom.
                                                         Narediti rez. Rez v kontinuiteti biti, v kontinuiteti preživetja. (Mladen Dolar) 

 

                      
                                                         I think to make art is to make a break. And to make a cut.
                                                         There’s a cut in the continuity of being, in the continuity of survival. (Mladen Dolar).

 

 
 
 
TELESA, PROSTORI, TOKOVI, SVETOVI
BODIES, SPACES, CURRENTS, WORLDS
5 malih festivalov Ustvarjalnega centra Krušče
5 little festivals of Krušče Creative Center

Čas je iluzija. (Albert Einstein) Vzemite si iluzijo, rezervirajte datume in naredite prelom.

Time is an illusion. (Albert Einstein) Take the illusion, book the dates and make a break.
TELESA in SVETOVI     
8., 9. in 10. + 11. in 12. junij 2021                                  BODIES and WORLDS
June 8th, 9th and 10th + June 11th and 12th

MALI FESTIVAL PSIHODRAME
17., 18., 19., 20., 21. avgust 2021              LITTLE FESTIVAL OF PSYCHODRAMA

                                                                             August 17th, 18th, 19th, 20th, 21st

 

PROSTORI in TOKOVI
14., 15. in 16. + 17. in 18. september 2021                       SPACES and CURRENTS
September 14th, 15th and 16th + September 17th and 18th
 
                                                          TELESA, PROSTORI, TOKOVI, SVETOVI
                                                          so srečanja Ustvarjalnega centra Krušče, kjer se umetnost povezuje z drugimi področji
                                                          skozi delavnice, predavanja, razgovore in umetniške dogodke.
 
                                                           BODIES, SPACES, CURRENTS, WORLDS
                                                          are encounters at Krušče Creative Center, where art connects to other fields
                                                          through workshops, lectures, talks and artistic events.
 
 
 
 

 

Ustvarjalni center za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče 
___________________________________________________________________
Krušče Creative Center for Artistic Research, Creation, Residency and Education
 
TELESA SVETOVI 
BODIES WORLDS 
mala festivala Ustvarjalnega centra Krušče
two little festivals of Krušče Creative Center
8. – 12. junij 2021
June 8th – 12th 2021

 

Meso je v srcu sveta. (Maurice Merleau-Ponty)
 
The flesh is at the heart of the world. (Maurice Merleau-Ponty)

 

5 dni / 5 days
več kot 20 gostujočih / more than 20 guests
45 ur programa delavnic, predavanj, pogovorov, razstav, predstav, koncertov / 45 hours program of workshops, lectures, talks, exhibitions, performances, concerts
20 terapevtskih ur izkustvenih delavnic / 20 therapeutic hours of experiential workshops
 
Mali festivali Ustvarjalnega centra Krušče so srečanja, kjer se umetnost povezuje z drugimi področji skozi delavnice, predavanja, razgovore in umetniške dogodke.
 
Krušče Creative Center little festivals  are encounters, where art connects to other fields through workshops, lectures, talks and artistic events.
S pomočjo inspirativnih ljudi z različnih področij se posvečajo raznolikosti pogledov, skupinskemu delu v izkustvenih delavnicah, deljenju umetnosti, ki postaja v takšnih pogojih posebna in dragocena, ter spontanemu oblikovanju začasne, nekajdnevne skupnosti.
 
With inspiring guests from various fields Little festivals focus on diversity of perspectives, group work in experiential workshops, sharing art that becomes special and precious in these conditions, and on spontaneous formation of a temporary community.
 
Kratki raziskovalno-edukacijski umiki so valilnica ustvarjalnih procesov, ki ni namenjena samo tistim, ki se ukvarjajo z umetnostjo, temveč vsem, ki si želijo boljšega razumevanja sebe in drugih.
 
Short research and education retreats are a hatchery of creative processes, dedicated not only to the artists, but to all who wish to better understand themselves and others. 
 
TOREK, 8. JUNIJ 2021
(DO)ŽIVETO TELO
TUESDAY, JUNE 8TH 2021
LIVED BODY

 
09:00 – 10:00 Registracija / Sign in
10:00 – 11:30 VLADIMIR MILOŠEVIĆ Skupina / Group
11:30 – 11:50 Pavza / Break
11:50 – 13:20 TOMAŽ FLAJS  Izkustvena psihoterapevtska delavnica                                                    / Experiential psychotherapy workshop Utelešeno doživljanje –                                         Doživeto telo / Embodied experience – Experienced body
13:20 – 15:15 Pavza za kosilo / Lunch break
15:15 – 17:10 SNJEŽANA PREMUŠ Opazovanja in prisostvovanja                                                         / Observations and presences
17:10 – 17:30 Pavza / Break
17:30 – 18:30 MANCA KOŠIR Pogovor
                       / Conversation Kaj mi govori telo? What does the body tell me?
18:30 – 19:30 Pavza za večerjo / Dinner break
19:30 – 20:30 TOMAŽ GROM Koncert / Concert
20:30 – 21:00 Pavza / Break
21:00 – 22:00 Pogovor z gosti in zaokrožanje / Conversation with guests and closure
HERMAN PIVK Razstava / ExhibitionSREDA, 9. JUNIJ 2021
TELO V IGRI

WEDNESDAY, JUNE 9TH 2021
PLAYING BODY

 
08:00 – 09:00 DENEŠ DEBREI mogoče celo z gosti / maybe even with guests                                     Jutranja telesna vadba za  entuziaste
                         / Morning body workout for enthusiasts
09:00 – 10:00 Čas za zajtrk / Breakfast time 
10:00 – 11:30 VLADIMIR MILOŠEVIĆ Skupina / Group
11:30 – 11:50 Pavza / Break
11:50 – 13:20 LAN PEČJAK Izkustvena psihoterapevtska delavnica                                                    / Experiential psychotherapy workshop … psiha je odvisna od telesa                              in telo je odvisno od psihe.” (Jung) / “… the psyche depends on the                                  body and the body depends on the psyche.” (Jung)
13:20 – 15:15 Pavza za kosilo / Lunch break
15:15 – 17:10 ALEKSANDAR KOSTIĆ Telesna delavnica / Body workshop                                      Homo ludens – Metoda borilnih veščin / Homo ludens – Martial arts                               method
17:10 – 17:30 Pavza / Break
17:30 – 18:30 ALEKSANDAR KOSTIĆ Pogovor / Conversation Telo v igri                                         / Playing body
18:30 – 19:15 Pavza za večerjo / Dinner break
19:15 – 20:45 MARKO MANDIĆ Predstava / Performance MandićStroj                                               / MandićMachine 
20:45 – 21:15 Pavza / Break
21:15 – 22:00 Pogovor in zaokrožanje / Conversation and closure

ČETRTEK, 10. JUNIJ 2021
DRUGO TELO

THURSDAY, JUNE 10TH 2021
THE OTHER BODY

 
08:00 – 09:00 DENEŠ DEBREI mogoče celo z gosti / maybe even with guests                                    Jutranja telesna vadba za entuziaste / Morning body workout for                                    enthusiasts
09:00 – 10:00 Čas za zajtrk / Breakfast time 
10:00 – 11:30 SUE DANIEL (na spletu / online)TOMI JANEŽIČ,
                        VLADIMIR MILOŠEVIĆ
 Skupina / Group
11:30 – 11:50 Pavza / Break
11:50 – 13:20 LAN PEČJAK Izkustvena psihoterapevtska delavnica                                                    / Experiential psychotherapy workshop … psiha je odvisna od telesa                              in telo je odvisno od psihe.” (Jung) / “… the psyche depends on the                                  body and the body depends on the psyche.” (Jung)
13:20 – 15:15 Pavza za kosilo / Lunch break
15:15 – 17:10 MARKO MANDIĆ Telesna delavnica / Body workshop 
                       Hiperrealizem jaha abstrakcijo in obratno ali s telesom v galop!                                        / Hyperrealism is riding abstraction and vice versa or body into                                      galloping!
17:10 – 17:30 Pavza / Break
17:30 – 18:30 Predavanje in pogovor / Lecture and conversation  Drugo telo
                       / The other body
18:30 – 19:30 Pavza za večerjo / Dinner break
19:30 – 20:30 IZTOK KOVAČ, JANEZ JANŠA Predstava / Performance Sokol!                              / Falcon! 
20:30 – 21:00 Pavza / Break

21:00 – 22:00 Pogovor z gosti in zaokrožanje / Conversation with guests and closure

LUĆIJA TRAVIČIĆ Telo in občutki – Razstava / Body and Feelings – Exhibition 

 
PETEK, 11. JUNIJ 2021
V KATEREM SVETU?
FRIDAY, JUNE 11TH 2021
IN WHICH WORLD?

 
08:00 – 09:00 DENEŠ DEBREI mogoče celo z gosti / maybe even with guests                                     Jutranja telesna vadba za  entuziaste
09:00 – 10:00 Čas za zajtrk / Breakfast time 
10:00 – 11:30 VLADIMIR MILOŠEVIĆ Skupina / Group
11:30 – 11:50 Pavza / Break
11:50 – 13:20 LADA KAŠTELAN Izkustvena psihodramska delavnica
                        / Experiential psychodrama workshop Dialog s Covidom-19
                       / Dialogue with Covid-19
13:20 – 15:15 Pavza za kosilo / Lunch break
15:15 – 17:10 VILI MATULA Izkustvena delavnica
                      / Experiential workshop Nastopam Izstopam / I perform I stand out
17:10 – 17:30 Pavza / Break
17:30 – 18:30 VILI MATULA Predstava / Performance Nastopam Izvajam / 
                         I perform I perform
18:30 – 19:30 Pavza za večerjo / Dinner break
19:30 – 20:30 DAVOR DŽALTO Predavanje in pogovor / Lecture and conversation 
                         V katerem “svetu” živimo? / Which “world” do we live in?
20:30 – 21:00 Pavza / Break
21:00 – 22:00 Pogovor in zaokrožanje / Conversation and closure
 
SOBOTA, 12. JUNIJ 2021
VELIKO SVETOV
SATURDAY, JUNE 12TH 2021
MANY WORLDS

 
08:00 – 09:00 DENEŠ DEBREI definitivno z gosti / definitely with guests 
                           Jutranja telesna vadba za entuziaste / Morning body workout for                                    enthusiasts
09:00 – 10:00 Čas za zajtrk / Breakfast time 
10:00 – 11:30 VLADIMIR MILOŠEVIĆ Skupina / Group
11:30 – 11:50 Pavza / Break
11:50 – 13:20 MARKO URŠIČ Predavanje in pogovor / Lecture and conversation 
                        Mnogi svetovi v filozofiji, kozmologiji in umetnosti                                                              / Many worlds in philosophy, cosmology and art 
13:20 – 15:15 Pavza za kosilo / Lunch Break
15:15 – 17:10 MATEJ KEJŽAR Telesna delavnica / Body workshop  
                       Language Sausage: Ples / Language Sausage: Dance
17:10 – 17:30 Pavza / Break
17:30 – 18:30 MATEJ KEJŽAR, LANA HOSNI                                                                                          Languagesausage-Languagesausage-Languagesausage (LSLSLS)
18:30 – 19:30 Pavza za večerjo / Dinner break
19:30 – 20:30  DENEŠ DEBREI / TOMAŽ GROM mogoče celo / maybe even                                     KATJA LEGIN Instantna kompozicija / Instant composition
20:30 – 21:00 Pavza / Break
21:00 – 21:30 THOMAS RICHARDS Spletni pogovor / Online conversation
21:30 – 22:00 Zaokrožanje / Closure

 
Program bo izveden v skladu s priporočili NIJZ ter morebitnimi ukrepi za zamejitev širjenja koronavirusa.
 
Program will implement National Institute of Public Health recommendations and measures for restriction of coronavirus spread.
 

Informacije in prijave / Information and applicationskrusce@gmail.com
 

Mali festivali potekajo za omejeno število udeleženih.
Little festivals take place for a limited number of participants.

V društvenih prostorih Ustvarjalnega centra Krušče je mogoče prespati v hišah za umetniške rezidence ali v šotorih. Preverite zasedenost.

 
Association managing Krušče Creative Center offers the possibility of accommodation in houses for artistic residency or in tents for a limited number of people. Check availability.
 
Lahko pridete za en dan ali vse dni.
 Welcome for one or all days.
 

Prispevki / Contributions:Če študirate, se educirate v psihoterapiji, ste v samostojnem umetniškem poklicu, v pokoju ali v psihodramski skupini na Kruščah: 375 eur (5 dni), 320 eur (4 dni), 255 eur (3 dnevi), 180 eur (2 dneva), 95 eur (1 dan)

Students, psychotherapy trainees, freelance artists, retirees, members of psychodrama group Krušče: 375 eur (5 days), 320 eur (4 days), 255 eur (3 days), 180 eur (2 days),
95 eur (one day)
Za ostale: 425 eur (5 dni), 360 eur (4 dni), 290 eur (3 dnevi), 205 eur (2 dneva),
110 eur (1 dan)

 

Others: 425 eur (5 days), 360 eur (4 days), 290 eur (3 days), 205 eur (2 days),
110 eur (1 day)

 

DRUŠTVO STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE
DRUŠTVO ZA UMETNIŠKO RAZISKAVO, KREACIJO, REZIDENCO IN EDUKACIJO KRUŠČE
ASSOCIATION STUDIO FOR RESEARCH ON THE ART OF ACTING
Krušče 2
1380 Cerknica
SLOVENIJA / EU
Davčna številka / TAX number: 29252792
Bančni račun / Bank account: SI56 6100 0001 9352 720
SWIFT: HDELSI22
Naslov banke / Bank address: DELAVSKA HRANILNICA D.D. Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA


 

 
OSTALI DOGODKI
OTHER EVENTS

 

K soustvarjanju letošnjega programa Ustvarjalnega centra Krušče smo povabili pet umetnic in umetnikov. Tukaj so dogodki, ki jih bodo kurirale oz. kurirali. 

 

We invited five artists to co-create this years’ program of Krušče Creative Center. Here are the events, which they will be curating.

 

Jurij Konjar: PRIPADANJE PROSTOROM / BELONGING TO SPACES
29. junij – 2. Julij / June 29th – July 2nd
Nina Rajić Kranjac: REŽIJSKO SREČANJE DIRECTOR’S ENCOUNTER
27. – 29. Avgust / August 27th – 29thTomaž Grom: ŠE BREZ NASLOVA / NO TITLE YET
1. – 6. september / September 1st – 6th

Zala Dobovšek: DOKUMENTARNO GLEDALIŠČE / DOCUMENTARY THEATRE

Branko Hojnik: ŠE BREZ NASLOVA / NO TITLE YET

 
 
 
 
 
Z ustvarjalnimi izzivi in delom v skupini se v poklicu srečuje vsaj 40% aktivnega delovnega prebivalstva. Raziskave kažejo, da sodelujoči v ustvarjalnih poklicih plačujejo psihološki davek. Odnosi in dinamika v skupinah temeljno označujejo same ustvarjalne procese in to, koliko smo z njimi poklicno in (med)osebno izpolnjeni. Več študij dokazuje, da je človek najbolj ustvarjalen, ko se dobro počuti.
 

40% of active working population encounters creative challenges and group work as part of their job. Researches show that workers in creative professions pay a psychological price. Relations and group dynamics determine creative processes and our professional and (inter)personal fulfilment. Various studies prove that an individual is most creative when feeling well.
 

Ustvarjalni center Krušče je prostor soočanja z izzivi v ustvarjalnih procesih ter poti do novega odzivanja nanje. Ustvarjalnost razume kot kraj, kot ljudi, kot proces in kot kreacijo. Omogoča bivanje, delo, izobraževanje, oskrbo, prosti čas in pretok. Je prostor preizkušanja novega, izpraševanja meja, ustvarjanja izvirnega na podlagi poznanega brez strahu pred neuspehom.
 
Krušče Creative Center is a space of confrontation with challenges in creative processes and of a new response to them. Creativity is understood as a space, as people, as a process and as a creation. It enables residence, work, education, supply, free time and flow. It is a space of testing new, questioning the limits, creating the original on the basis of known without fear of failing.

 

Mali festivali TELESA, PROSTORI, TOKOVI, SVETOVI in mali festival psihodrame sledijo priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije glede vpliva umetnosti na zdravje. Program je podprt je s strani Centra za kreativnost, Ministrstva za kulturo RS in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Little festivals BODIES, SPACES, CURRENTS, WORLDS and Krušče little festival of psychodrama follow recommendations of the World Health Organisation concerning beneficial effect of art on health. Program is supported by the Center for Creativity, the Ministry of Culture and the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 
Povezava do FB dogodka :        
                                                                       Link to the FB event: 
 
Bodite zdravo in kreativno!                                                                  Stay healthy and creative!

 

Ekipa Ustvarjalnega centra Krušče

    The team of Krušče Creative Center
 
Mogoče nas celo všečkajte na…
Maybe even like us on…
Creative Center Krušče
 

Studio za raziskavo umetnosti igre je zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, raziskovalno in rezidenčno dejavnostjo na področju igre. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih projektov (gledališke koprodukcije, raziskovalni in izobraževalni programi, umetniške izmenjave in rezidence) ter v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoginje in pedagoge, strokovnjakinje in strokovnjake s področja psihodrame ter umetnice in umetnike z vsega sveta. Studio izvaja veliko svojih dejavnosti v okviru delovnega centra na Kruščah, zaselku v bližini Cerknice. Zaradi tega je bilo leta 2018 na Kruščah ustanovljeno tudi društvo Studio za raziskavo umetnosti igre – Društvo za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče. Od začetka obnove leta 2006 so Krušče gostile umetnice in umetnike ter strokovnjakinje in strokovnjake iz vse Evrope, Rusije, ZDA, Avstralije itd. s področja uprizoritvenih umetnosti, filma, glasbe, likovne umetnosti in književnosti, posebno mesto pa zavzema tudi raziskovalno-izobraževalna dejavnost na področju psihodrame in psihoterapije. Krušče sledijo svojstvenemu načinu organizacije, financiranja, distribucije ter izmenjave umetnosti v sodobnem času, zaradi česar postajajo pomemben in prepoznan prostor raziskave in refleksije ustvarjalnosti tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem prostoru.

 
Studio for Research on the Art of Acting works as an institute for cultural activities devoted to artistic, educational, research, and residency activities in the field of acting. Since 1996 Studio has realized numerous international projects (theatre co-productions, research and educational programs, artistic exchanges and residencies) and hosted a number of distinguished acting teachers, experts in psychodrama and artists from all over the world. Studio holds most of its activities at the workcenter in Krušče, a small village near Cerknica. Since the beginning of the estate renovation in 2006, Krušče hosted performing arts, film, music, fine arts, and literature artists and experts from all Europe, Russia, USA, Australia etc. Beside that importance is also given to the research and educational activities in psychodrama and psychotherapy. Following its own particular way of dealing with the question of how to organize, finance, distribute and exchange art in the current modernity, Krušče is becoming recognized and valued as an important space for investigation and reflection of creativity in Slovenia as well as internationally.

 

Copyright © 2020 Studio for Research on the Art of Acting – Krušče Association for Artistic Research, Creation, Residency and Education

All rights reserved. 
To e-sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na Krušče Newsletter. 

Our mailing address is: 
Studio za raziskavo umetnosti igre – Društvo za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče
Krušče 2
1380 Cerknica
Slovenia

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

 

This email was sent to tomi.janezic@guest.arnes.si 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Studio for Research on the Art of Acting · Krusce 2 · Krusce 1380 · Slovenia 

Email Marketing Powered by Mailchimp