KONKURS ZA UMETNIKE I POZIV ZA VOLONTERE   25. VIDEOMEDEJE

KONKURS ZA UMETNIKE I POZIV ZA VOLONTERE 
 25. VIDEOMEDEJE

 

Poštovani umetnici, predstavnici medija, civilnih organizacija i javnih institucija,

Obaveštavamo vas da je raspisan Konkurs i da je otvoren Poziv za volontiranje za 25. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA.

Prijavljivanje se vrši isključivo online, tako da ostajete sigurni, a produktivni.

Konkurs je otvoren od 1. aprila i trajaće do 15. juna 2021. godine, a prijave za volontiranje su otvorene do 1. septembra 2021. godine.

Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA će se održati u periodu od 14. do 16. oktobra 2021. godine u Kulturnoj stanici Svilara, u Novom Sadu.

Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA je osnovna aktivnost udruženja VIDEOMEDEJA. Ova u potpunosti neprofitna manifestacija održava se svake godine u trajanju od nekoliko dana. Festival se sastoji od takmičarskog programa i različitih pratećih programa koji se, u zavisnosti od trenutne produkcije i koncepcije, dešavaju u Novom Sadu.

Program se fokusira na umetničke projekte koji koriste nove medije za umetničko izražavanje i komunikaciju, a imaju široku paletu žanrova i oblika koji kombinuju slike i zvuk, naprednu komunikaciju, objekte, u simbiotičkom ili avangardnom stilu.

Takmičarski program je otvoren za različite oblike kreativnog umetničkog izražavanja i komunikacije sa elektronskim medijima koji su završeni nakon 1. januara 2019.

Umetnik može da prijavi više radova.

Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme.

Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

Kao i prethodnih godina Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA traži nove umetničke radove iz sledećih kategorija i audio-vizuelnih medija:

  • PROJEKCIJE: video umetnost, kratki filmovi, digitalne animacije
  • MEDIJSKI PROJEKTI: medijske instalacije, intervencije u izložbenom prostoru, napredne tehnologije u umetničkoj praksi, interaktivna umetnost u svim oblicima i formatima: robotski objekti, virtuelna stvarnost, net i projekti društvenih medija, audiovizuelni nastupi
Pored toga, bilo bi nam veoma drago da primimo predloge od urednika i producenata/distributera za netakmičarski revijalni deo programa.
 
Prijave su postavljene na sajtu i umetnici mogu besplatno i lako da pošalju svoje umetničke radove direktno preko internet formulara. Više o uslovima prijavljivanja može se pronaći na sajtu: http://videomedeja.org/uslovi-prijavljivanja.
 
Poziv za volontiranje ili praksu na 25. Međunarodnom video festivalu VIDEOMEDEJA bi mogao da bude od koristi i značaja omladinskoj populaciji.
Prijavite se online i steknite profesionalno iskustvo, obaveznu školsku praksu, preporuku Udruženja za video umetnost VIDEOMEDEJA, bogatiju biografiju i iskustvo kroz zanimljiv rad i druženje sa umetnicima i članovima internacionalnog žirija.

Svi zainteresovani za volontiranje na 25. VIDEOMEDEJI mogu da dobiju više informacija putem linka http://videomedeja.org/volonteri

Svi ljubitelji video umetnosti će moći da uživaju u programskom delu festivala koji će i ove godine činiti najnovija i inovativna umetnička dela iz sveta savremene video umetnosti. 25. Međunarodni video festival Videomedeja planira da predstavi redovno izdanje Festivala, uživo pred publikom u Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu u Srbiji. 

Usled novonastale epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 ili bilo koje vanredne situacije koja može da ugrozi ljudske živote ili zabranjuje okupljanja i kulturne događaje, radi bezbednosnih razloga, postoji mogućnost da će se ove godine festival Videomedeja realizovati putem interneta – online LIVE stream u realnom vremenu. Neće biti reprize, kao ni mogućnosti odloženog gledanja. Pristup će biti besplatan, a prijava neće biti neophodna, niti će biti geolokacijskih organičenja. Vaš rad će dobiti maksimalnu zaštitu od zloupotrebe (od preuzimanja ili slično) i odmah nakon što se Festivalski program završi neće više biti dostupan javnosti. Prijavljivanjem na Festival 2021 dajete dozvolu da se vaš rad prikaže online putem LIVE video stream-a ukoliko to bude neophodno.

Ostanite kod kuće i skrenite povremeno misli i na umetnost, budite dobro! 

****************************************************************************************************

Podrška medijskih i drugih organizacija i institucija nam veoma znači za uspešnu realizaciju Festivala i iz tog razloga bili bismo vam veoma zahvalni da, u skladu sa vašim mogućnostima, podržite Festival na taj način što ćete obavestiti javnost o aktuelnom Konkursu i Pozivu volonterima.
 
Partneri i podrška 25. Videomedeje: Fondacija “Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture”

U nadi da ćete obavestiti javnost o aktuelnom Konkursu i Pozivu volonterima i da ćemo ove godine ostvariti uspešnu saradnju.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na email: office@videomedeja.org a za dogovore oko gostovanja molimo vas da se obratite našoj članici tima zaduženoj za odnose sa javnošću Marijani Topo na email: pr@videomedeja.org  ili telefon: +381 (0) 65 22 99 092

 

S poštovanjem,
Videomedeja tim
 

Share Share
Forward Forward
Pogledaj uslove KONKURSA
PRIJAVA
 
OPEN CALL FOR ENTRIES AND FOR VOLUNTEERS
for the 25th VIDEOMEDEJA
 
 
Dear artists, representatives of the media, civil organizations and public institutions,
 
We would like to inform you that the Call for Entries has been announced and that the Call for Volunteers for the 25th International Video Festival VIDEOMEDEJA has been opened.
 
Submissions are done online only, so you stay safe and productive.The Call for Entries is open from April 1st,  and will run until June 15th, 2021, and volunteer registrations are open until September 1st, 2021.
 
The International Video Festival VIDEOMEDEJA will be held from October 14th to October 16th, 2021 in Cultural Station Svilara in Novi Sad.

International Video Festival VIDEOMEDEJA is basic activity of the Video Art Association VIDEOMEDEJA. This is an annual non-profit event lasting for a few days. Festival consists of the competitive program and various accompanying programs which, depending on the current productions and conception, happens on the different locations in Novi Sad.

Programs focuses on art projects using new media for artistic expression and communication feature a wide variety of genres and forms that combine images and sound, advanced communication, objects, in a symbiotic or avant-garde style.

Competitive program is open to various forms of creative artistic expression and communication made using electronic media and completed after January 1st, 2019.

An artist may submit more than one work.

There are no fixed criteria in terms of theme and form.

The selection committee will not consider works containing offensive or aggressive messages or content.

Like previous years Video Art Association VIDEOMEDEJA is looking for new art works from the next category and audio-visual media:

  • SCREENING: video art, short films, digital animations
  • MEDIA PROJECT: media installations, interventions in the exhibition area, advanced technologies in artistic practice, interactive art in all forms and formats: robotic objects, virtual reality, net and social-media projects, audio-visual performances

In addition, we would be very pleased to receive suggestions from editors and producers / distributors for the non-competitive part of the program.
 
Entry forms are posted on the website and artists can submit their work online, easily and free of charge. More about the Terms and Conditions can be found at: http://videomedeja.org/entries/terms-and-conditions/?lang=en
 
An invitation to volunteer or practice at the 25th International Video Festival VIDEOMEDEJA could be of use and importance to the youth population.
Apply online and gain professional experience, compulsory school practice, a recommendation letter from the Video Art Association Videomedeja, a rich biography and experience through interesting work and socializing with artists and members of an international jury.
 
Anyone interested in volunteering at 25th VIDEOMEDEJA can get more information through the link: http://videomedeja.org/volunteer/?lang=en
 
All video art lovers will be able to enjoy the program of the festival, which will be made of the latest and innovative artworks from the world of contemporary video art. The 25th International Video Festival Videomedeja is planning to present the regular edition of the Festival, live in front of the audience in the screening room in Cultural Station Svilara in Novi Sad, Serbia.
 
Due to the new epidemiological situation caused by the COVID-19 virus or any emergency situation that may endanger human lives or prohibit gatherings and cultural events, for security reasons, there is a possibility that this year the Videomedeja festival will be realized via the Internet – online LIVE stream in real time. There will be no replays, nor will there be the possibility of delayed viewing. Access will be free, and registration will not be necessary, nor will there be geolocation restrictions. Your work will receive maximum protection against abuse (from downloading or similar) and immediately after the Festival program is over will no longer be available to the public. By registering for Festival 2021, you give permission for your work to be shown online via the LIVE video stream if necessary.

Stay at home and occasionally turn your mind to the art, feel good!

****************************************************************************************************

The support of the media and other organizations and institutions means a lot to us for the successful realization of the Festival, and for this reason we would be very grateful to you, in accordance with your possibilities, to support the Festival by informing the public about the current Competition and Invitation to volunteers.

Partners and Support of the 25th. Videomedeja: Fondacija “Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture”
 
In the hope that you will inform the public about the current Call for Entry and Call for Volunteers and that we will have successful cooperation this year.
 
For any additional information contact us on email: office@videomedeja.org and for arrangements for guest appearances in media, please contact our member of the team in charge of publicity, Marijana Topo, email: pr@videomedeja.org or phone: +381 (0) 65 22 99 092
 
Best regards,
Videomedeja team
 

Share Share
Forward Forward
Terms and Conditions
ENTRY FORM