Teodor Atanacković


Teodor M. Atanacković (Sibač, 1945), diplomirao 1969. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Poslediplomske studije završio je na Univerzitetu u Kentakiju, Leksington, Kentaki u SAD  (University of Kentucky, Lexington, Ky., USA) gde je 1974. god odbranio doktorsku tezu. U periodu 1982-1983. je bio istraživač na Tehničkom univerzitetu u Berlinu (Technische Universität Berlin) kao nosilac istraživačke stipendije Alexander von Humboldt. Profesor je Mehanike deformabilnog tela na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 1988. Rukovodilac Katedre za tehničku mehaniku od 2000-2006. Od 2000. godine dopisni, a od 2009. redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Upravnik Odeljenja za mehaniku matematičkog instituta SANU od 2006-2010. Sekretar Ogranka SANU u Novom Sadu 2015-sada. Bio je rukovodilac Instituta za mehaniku Fakulteta tehničkih nauka, predsednik Saveta Fakulteta tehničkih nauka, član Saveta Univerziteta u Novom Sadu, prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu 2001-2003. član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, 2006-2014. predsednik Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU, 2015-sada, predsednik Saveta doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka 2012-2019.

Oblasti istraživačkog i nastavnog rada su:  mehanika neprekidnih sredina, varijacioni principi mehanike, mehanika materijala sa memorijom oblika, visko-elastični materiajli frakcionog tipa, linearni i nelinearni problemi stabilnosti i granjanja položaja ravnoteže eleastičnih tela, optimizacija oblika u elastičnosti, matematički modeli i mehanička svojstva stomatoloških materijala. U penziji je od 2013. god. U zvanje profesora emeritusa univerziteta u Novom Sadu izabran je 2014. godine. Predaje na doktorskim studijama predmet Metod naučnog rada, za sve studijske programe, i Odabrana poglavlja iz mehanike kao izborni predmet. Objavio je dva udžbenika na srpskom jeziku, za osnovne studije i pet knjiga kod inostranih izdavača (četiri na engleskom i jednu na ruskom jeziku) kao i više od 200 naučnih radova.