Alpar Lošonc


Alpar Lošonc (1958) član je Katedre ze društvene nauke Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Učiteljskom fakultetu u Somboru i Subotici, na Ekonomskom fakultetu u Subotici i u Novom Sadu, od 1991. do 2016. je predavao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Segedinu. Istovremeno je redovno predavao i u drugim akademskim mrežama širom Srbije. Bio je član redakcije Interdisplinary Yearbook of Business Ethics koji je bio publikovan u okviru Springer Verlag, i sada je član međunarodne redakcije časopisa Panoeconomicus, član je saveta časopisa Humanističke studije, (Podgorica). Od 2000. do 2009. je bio glavni urednik časopisa Habitus. Osnivački član European SPES Forum (Spirituality in Economy and Society). Objavio je 10 radova u međunarodnim časopisima, 18 naučnih monografija (6 u koautorstvu, od kojih 4 kao prvi autor) 27 poglavlja u naučnim monografijama, 27 radova u tematskim zbornicima (nacionalnim i međunarodnim), sastavio je 9 zbornika sa naučnih skupova (kourednik) kao i tematskih zbornika, 137 rada u nacionalnim časopisima (1994-2017) 1 udžbenik kao koautor. Od 2018. je dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti.