OISTAT CENTAR SRBIJA

Scen / Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju osnovan je 2010. godine u okviru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao nacionalni ogranak OISTAT-a u Srbiji (Međunarodno udruženje pozorišnih scenografa, tehničara i arhitekata) – OISTAT centar Srbija (od 1997-2010 ulogu OISTAT centra Srbija vršio je YUSTAT – Jugoslovenski centar za scensku umetnost i tehnologiju). Scen je formiran kao centar koji svojim naučnim, umetničkim i strukovnim projektima iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije, kao i pozorišta u najširem smislu te reči, želi da doprinese unapređenju ovih oblasti u Srbiji. Članstvo u OISTAT-u, ali i saradnja sa mnogim drugim međunarodnim mrežama, organizacijama i pojedincima način su na koji Scen želi da doprinese procesu permanentnog obrazovanja, ali i da podstakne međunarodnu razmenu ideja, projekata i profesionalaca iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije.

OISTAT centar Srbija je od 2007. godine i nacionalni koordinator Srbije za nastup na Praškom kvadrijenalu (Praško kvadrijenale prostora i dizajna performansa).

Organi upravljanja Scen-a su Skupština, Izvršni odbor, Programski odbor, predsednik i generalni sekretar. Skupštinu čine svi članovi Scen-a, koji imaju pravo da biraju i budu birani u ostale organe upravljanja Scen-om. Izvršni odbor bira se svake četiri godine, i njegovi članovi u saradnji sa predsednikom i potpredsednicima u izvršnom smislu upravljaju aktivnostima Scen-a. Programski odbor je savetodavno telo koje daje programske smernice vezane za aktivnosti Scen-a i čine ga svi predstavnici OISTAT centra Srbija u komisijama OISTAT-a. Izbori za članove OISTAT-ovih komisija organizuju se na dve godine.

Predsednik OISTAT centra Srbija:
Darko Nedeljković

Direktor Scen-a:
Radivoje Dinulović

Izvršni direktor Scen-a: 

Janko Dimitrijević

Potpredsednici:
Aleksandar Brkić
Dragana Vilotić
Romana Bošković Živanović

Komisija za arhitekturu:
Zoran Dmitrović
Aleksandra Pešterac

Komisija za izdavaštvo i komunikacije:
Dragana Vilotić
Ana Martinoli

Komisija za obrazovanje:
Mia David
Jovana Karaulić

Komisija za performans dizajn:
Marija Kalabić
Sanja Maljković

Komisija za istoriju i teoriju:
Slađana Milićević
Nela Milić

Komisija za tehnologiju:
Romana Bošković Živanović
Rajko Marić

Radna grupa za dizajn kostima:
Darinka Mihajlović
Maja Mirković

Radna grupa za dizajn svetla:
Milica Stojšić
Goran Mirković

Radna grupa za dizajn zvuka:
Dobrivoje Milijanović
Sanja Bunjevac

Radna grupa za dizajn prostora:
Daniela Dimitrovska
Dejan Todorović

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.