OISTAT CENTAR SRBIJA

Scen / Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju osnovan je 2010. godine u okviru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao nacionalni ogranak OISTAT-a u Srbiji (Međunarodno udruženje pozorišnih scenografa, tehničara i arhitekata) – OISTAT centar Srbija (od 1997-2010 ulogu OISTAT centra Srbija vršio je YUSTAT – Jugoslovenski centar za scensku umetnost i tehnologiju). Scen je formiran kao centar koji svojim naučnim, umetničkim i strukovnim projektima iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije, kao i pozorišta u najširem smislu te reči, želi da doprinese unapređenju ovih oblasti u Srbiji. Članstvo u OISTAT-u, ali i saradnja sa mnogim drugim međunarodnim mrežama, organizacijama i pojedincima način su na koji Scen želi da doprinese procesu permanentnog obrazovanja, ali i da podstakne međunarodnu razmenu ideja, projekata i profesionalaca iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije.

OISTAT centar Srbija je od 2007. godine i nacionalni koordinator Srbije za nastup na Praškom kvadrijenalu (Praško kvadrijenale prostora i dizajna performansa).

Organi upravljanja Scen-a su Skupština, Izvršni odbor, Programski odbor, predsednik i generalni sekretar. Skupštinu čine svi članovi Scen-a, koji imaju pravo da biraju i budu birani u ostale organe upravljanja Scen-om. Izvršni odbor bira se svake četiri godine, i njegovi članovi u saradnji sa predsednikom i potpredsednicima u izvršnom smislu upravljaju aktivnostima Scen-a. Programski odbor je savetodavno telo koje daje programske smernice vezane za aktivnosti Scen-a i čine ga svi predstavnici OISTAT centra Srbija u komisijama OISTAT-a. Izbori za članove OISTAT-ovih komisija organizuju se na dve godine.

Predsednik OISTAT centra Srbija:
Radivoje Dinulović

Direktor Scen-a:
Aleksandra Pešterac

Potpredsednici:
Darko Nedeljković
Zorica Savičić
Jelena Todorović
Aleksandar Brkić
Nemanja Ranković

Komisija za arhitekturu:
Mia David
Karl Mičkei

Komisija za izdavaštvo i komunikacije:
Milena Krklješ
Nataša Đelošević

Komisija za obrazovanje:
Miljana Zeković
Dobrivoje Milijanović

Komisija za performans dizajn:
Marijana Zorzić-Petrović
Sanja Maljković

Komisija za istoriju i teoriju:
Tamara Jovanović-Šljukić
Slađana Milićević

Komisija za tehnologiju:
Romana Bošković
Goran Mirković

Generalni sekretar:
Sanja Milović

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.