PRIPREMA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

PRIPREMA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Prijemni ispit za upis na naše studije se sastoji iz dva dela.

Prvi deo je Test opšte kulture i informisanosti. Sadrži šezdeset pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih, vizuelnih, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, kao i opšte kulture i informisanosti. Pitanja iz navedenih oblasti su formirana iz literature, iz predavanja sa pripremne nastave i iz medija i kanala za informisanje. Ovaj deo ispita traje četiri sata i nosi maksimalno 30 bodova.

Drugi deo je Razgovor komisije sa kandidatima, okvirno traje 10 minuta i posvećen je upoznavanju sa kandidatima, njihovim interesovanjima, motivima za upis na studije i sličnim temama. I ovaj deo ispita nosi maksimalno 30 bodova. Oba dela se polažu u istom danu.

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita čini niz predavanja i radionica na kojima se kroz teorijski i praktičan rad polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su važni za oblast scenske arhitekture i dizajna. Vreme održavanja nastave: februar-maj 2023. Pripremna nastava u ovim terminima je besplatna.

Snimci pripremne nastave su dostupni po ceni od 2500 dinara po predavanju. Kupovinu možete realizovati tako što ćete iznos uplatiti na:
 
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
 
Dokaz o uplati i naslov predavanja za koje ste zainteresovani nam pošaljite na mejl:  pripremna.scen@uns.ac.rs, nakon čega će vam biti omogućen pristup predavanju do datuma održavanja prijemnog ispita.
 
Terminski-plan-pripremne-nastave-2023

 

Kontakt adresa za pripremnu nastavu:
pripremna.scen@uns.ac.rs

_________________________________________________________________________________

Literatura:

Arhitektura
Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.

Scenske umetnosti
Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.

Vizuelne umetnosti
Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Primenjene umetnosti i dizajn
Radivoje Dinulović: Proširena scenografija ili šta je scenski dizajn, 2010.

(dostupno na: http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2013/10/Pro%C5%A1irena-scenografija-ili-%C5%A0ta-je-scenski-dizajn.pdf)

Ciklus predavanja Šta je scenski dizajn?, 2013.
(dostupno na: http://www.scen.uns.ac.rs/?page_id=3635).

Muzička umetnost
Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

Književnost
Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.
__________________________________________________________________________________

Stari testovi za prijemni

Na ovim linkovima možete naći testove sa prijemnih ispita za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija Scenska arhitekture, tehnike i dizajna iz prethodnih godina.

Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2022. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2021. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2020. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2019. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2018. godine
__________________________________________________________________________________

Imate pitanje?

email:
pripremna.scen@uns.ac.rs
scen@uns.ac.rs
telefon: 021 4852 471
Odsek za umetnost i dizajn
Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, 21 000 Novi Sad