Novi Pazar KC Oslobođenje

Novi Pazar KC Oslobođenje

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar  Oslobodjenje
Ulica i broj: Stevana Nemanje 2
Mesto: Novi Pazar
Opština: Novi Pazar
Pozivni broj: 020
Broj telefona: 020/313-069
Broj faksa: 020/313-069
E-mail: domkulture_np@yahoo.com
Web site: www.kcnovipazar.com
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Zenib Biberović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose s javnošću): Fatima Djurović
Radno vreme/ slobodan dan: 8-24 h

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUuPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA